People talk about us

People talk about us

 

Mr. Tran Vinh Khang
Investment Manager tại Capital Land
“This course is very challenging as I need to manage work and study at the same time. I feel thankful for having Lan Anh and Chris dedication to support learners achieve Public Speaking development.”
————————
“Khóa học này rất thử thách vì tôi cần quản lý công việc và học tập cùng một lúc. Tôi cảm thấy biết ơn vì những cống hiến không mệt mỏi của Lan Anh và Chris để hỗ trợ người học đạt được sự phát triển kỹ năng Public Speaking.”
Ms. Lam Hoang Anh Thu
Project Manager tại Grandaster
“I like home challenge we have been submitting as when learner recording their Public Speaking performance then submit to their instructors and receive critical feedback, it is an effective way to learn. You have chance to look back what you have done well and what you can improve to upgrade your skills to higher level.”
————————
“Tôi thích các thử thách tại nhà mà chúng tôi đã thực hiện, vì khi người học quay lại phần thể hiện kĩ năng diễn thuyết của mình, gửi cho người hướng dẫn và được nhận phản hồi. Đó là cách hiệu quả khi học. Bạn có cơ hội nhìn lại những gì bạn đã làm tốt và những gì bạn có thể cải thiện để nâng cao các kỹ năng của bạn lên một tầm mới”

Đăng ký ngay

 
Mr. Thien Huynh
CEO tại Studytogo
“There are 2 main reasons that I chose EIY Public Speaking at the first place but not other training centers:
Firstly, EIY is associated with Toastmasters, which I know is an internationally popular platform of public speaking.
Secondly, your credentials as our instructor since you have achieved awards and prizes in public speaking contests organized by Toastmasters International.” 
—————-
“Có hai lý do chính khiến tôi chọn EIY Public Speech ngay từ đầu chứ không phải các trung tâm đào tạo khác:
Thứ nhất, EIY được liên kết với Toastmasters – một nền tảng phổ biến quốc tế về nói trước công chúng.
Thứ hai, giảng viên có uy tín và trải nghiệm vì đã đạt được giải thưởng trong các cuộc thi nói trước công chúng do Toastmasters International tổ chức.”
Mr. Minh Le
Manager tại Tetra Pak
“How to communicate effectively is always a learning journey to me. In EIY with the course “communication in the 21st century workplace”, I found the method to categorize people type and even myself. Once understanding myself and the others, appropriate communication type can be applied and brings the best value. Good course to attend with good knowledge and enthusiastic instructors.” 
—————-
“Làm thế nào để giao tiếp hiệu quả luôn là một hành trình học hỏi đối với tôi.  Khóa học “Giao tiếp ở nơi làm việc của thế kỷ 21 ” tại EIY, tôi đã tìm ra phương pháp để phân loại mọi người và thậm chí cả bản thân mình. được áp dụng và mang lại giá trị tốt nhất. Khóa học rất đáng để tham gia với giáo trình tốt và giảng viên nhiệt tình. “
Mr. Dang Hoang Trung 
HR Director tại USG Boral
“Having an opportunity to use EIY service is a great pleasure to me. EIY instructors are both energetic and committed, training content is well-designed, which together can assure ROI for companies using EIY service. Keep up your good work and continuously improve.”
————————
“Có cơ hội sử dụng dịch vụ tại EIY là một niềm vinh hạnh lớn đối với tôi. Các giảng viên của EIY đều nhiệt tình và tận tâm, nội dung đào tạo được thiết kế tốt, đảm bảo mang lại hiệu quả cho các công ty sử dụng dịch vụ tại EIY. Hãy tiếp tục duy trì những điểm mạnh đó và liên tục cải thiện”
 
Ms. Hanh Nguyen 
Marketing Manager tại VNG Group
“The public speaking course at EIY brought me a chance to step out my comfort zone when I presented in front of 80 people in the first time. .”
————————
” Khóa học nói trước công chúng tại EIY mang đến cho tôi cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi tôi lần đầu tiên được trình bày trước 80 người.”
Ms. Vi Nguyen
International university student
“I am now able to see good points and make a more thorough evaluation of each speaker. I somewhat could point out what each speaker lack and what they need to improve and also everytime I hear Ms.Lan Anh helps others to improve their weak points. I reflect it to my own self and see what to improve in my speech. All in all, Ms.Lan Anh is very có tâm, hihi” 
———
“Bây giờ tôi có thể nhìn thấy những điểm tốt và có những đánh giá tốt hơn về những bài nói. Tôi phần nào có thể chỉ ra cho mỗi người họ đang thiếu gì và họ cần cải thiện điều gì. Mỗi khi tôi nghe chị Lan Anh giúp người khác cải thiện điểm yếu của họ Tôi có thể nhìn nhận lại chính bản thân mình và xem những gì cần cải thiện trong bài nói của mình. Nói chung, chị Lan Anh rất có tâm, hihi “
Mrs. Denise Luu
Yoga Living
“I didnt choose EIY but EIY chose me. When EIY sent me an email to recruit learners, I registered immediately. Then, I had a chance to talk to the founder of EIY, Ms. Lan Anh. She is the one who inspired me and helped me know mỏe about public speaking. I really appriciate her talent as a Public Speaker. That’s why I decided to become a member of EIY. I hope that my public speaking skills will be improved thanks to her guidance.”
————————
” Tôi không chọn EIY nhưng EIY chọn tôi. Khi EIY gửi cho tôi một email để tuyển dụng người học, tôi đã đăng ký ngay lập tức. Sau đó, tôi có cơ hội nói chuyện với người sáng lập EIY, cô Lan Anh. Cô ấy là người đã truyền cảm hứng cho tôi và giúp tôi biết về việc nói trước công chúng. Tôi thực sự đánh giá cao tài năng của cô ấy như một diễn giả. Đó là lý do tại sao tôi quyết định trở thành thành viên của EIY. Tôi hy vọng rằng kỹ năng nói trước công chúng của tôi sẽ được cải thiện nhờ sự hướng dẫn của cô ấy.”
Ms. Linh Nguyen
Nhân viên tại  BGT
“I found myself getting really nervous (like literally shaking) when it came to speaking in front of my colleagues. And my boss also told me that I needed to work on my public speaking. So I actively went looking for a place that taught public speaking, and EIY was the first result that came up when I did an online search. I had a look at your facebook fanpage. Everything seemed professional and credible enough. That was how I signed up.” 
—————-
“Tôi thấy mình thực sự lo lắng (giống như run rẩy) khi nói trước các đồng nghiệp. Và cấp trên của tôi cũng nói với tôi rằng tôi cần phải rèn luyện việc nói trước đám đông. Vì vậy, tôi đã chủ động tìm kiếm một nơi dạy nói trước công chúng và EIY là kết quả đầu tiên xuất hiện khi tôi thực hiện tìm kiếm trực tuyến. Tôi đã vào fanpage facebook của EIY và tất cả mọi thứ dường như chuyên nghiệp và đáng tin cậy đủ. Đó là cách tôi đăng ký.”
Mrs. Na Le
“The reason I chose EIY is that I was impressed on the passion of Ms. Lan Anh, the founder of EIY Public Speaking. She’s very inthusiastic in helping the learners to sharpen their public speaking skils day by day. She has a special skill which is observing and giving comments on the things that need to be improved. Apart from that, her background as a 10-year experienced expert in public speaking and a speaker at TEDx event is another reason that made me decide to learn at EIY.” 
—————-
” Lý do tôi chọn EIY là vì tôi rất ấn tượng với niềm đam mê của cô Lan Anh, người sáng lập EIY Public Speaking. Cô ấy rất nhiệt tình trong việc giúp người học mài giũa kỹ năng nói trước công chúng hàng ngày. Cô ấy có một kỹ năng đặc biệt là quan sát và đưa ra nhận xét về những điều cần được cải thiện. Ngoài ra, nền tảng là một chuyên gia có kinh nghiệm 10 năm về nói trước công chúng và diễn giả tại sự kiện TEDx là một lý do khác khiến tôi quyết định học tại EIY. “

EIY Get in touch with us

We are thankful for your visit, don’t hesitate to contact us and let us give you the right information you need.