top of page

Người đi làm

Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình Thuyết Phục

GIỚI THIỆU

  • Nghệ thuật thuyết trình THUYẾT PHỤC dành cho các nhà quản lý đang mong muốn nâng cao kỹ năng thuyết trình để thuyết phục người nghe về ý tưởng hoặc sản phẩm.

MỤC TIÊU

  • Trong chương trình này, bạn sẽ học các chiến lược nâng cao kỹ năng thuyết trình và giao tiếp để thuyết trình hiệu quả với các nhóm liên quan chính của bạn để trở nên nổi bật trong những cuộc cạnh tranh chia sẻ ý tưởng. Khi bạn cần thuyết phục khách hàng, đồng nghiệp hay đám đông, những chiến lược và kỹ năng này rất cần thiết đối với các nhà quản lý và lãnh đạo tổ chức.

  • Nghệ thuật Thuyết trình Thuyết phục được thiết kế riêng cho những cá nhân đang giữ vị trí lãnh đạo hoặc chuẩn bị nắm giữ các vị trí lãnh đạo, bao gồm doanh nhân, sinh viên, nhà lãnh đạo và nhà giáo dục.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Học phần 1 - Chiến lược trình bày hiệu quả

● Kỹ thuật trình bày nâng cao cho giao tiếp

● Chiến lược Xây dựng Sân vận động Hiệu quả - Đối với Quản lý Cấp cao

● Chiến lược nâng cao năng lực cho nhóm - cho nhóm làm việc của bạn

● Hiện diện ảo - Làm việc hiệu quả trong môi trường ảo


Học phần 2 - Kỹ thuật thuyết phục để tạo ảnh hưởng

● Cảm xúc: Tăng tác động cảm xúc

● Logic: Thuyết phục thông qua Logic Flow

● Ngôn ngữ: Sử dụng ngôn ngữ thuyết phục & nhìn xa trông rộng

 

Học phần 3 - Huấn luyện thuyết trình

● C-O-A-C-H Model for Public Speaking - Mô hình C-O-A-C-H trong Thuyết trình trước công chúng 

● Phát triển tư duy phản xạ 


Chương trình Chứng nhận Nghệ thuật Thuyết trình Thuyết phục là một chương trình Giáo dục Huấn luyện viên Liên tục trong 10 Giờ được thực hiện trên 3 học phần, thông qua đào tạo trực tuyến. Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ dạy học chính (trừ khi có quy định khác).


Trọng tâm của chúng tôi là tạo ra kết quả cho các huấn luyện viên của chúng tôi và việc đào tạo tuân theo các tiêu chuẩn chuyên môn và năng lực cốt lõi của ICF. Các học phần sẽ được cung cấp thông qua học tập chủ động, kết hợp với lý thuyết, minh họa, thực hành, phản ánh và nghiên cứu tình huống. Chương trình là thực hành, phản hồi trực tiếp và áp dụng các lý thuyết để tích hợp sâu các bài học.


Chương trình sẽ bao gồm:

● Diễn đàn thảo luận và học tập trước khi nghiên cứu - 2 giờ

● Đào tạo đồng bộ trực tiếp (trực tiếp hoặc trực tuyến) - 8 giờ

● Tổng số giờ đào tạo = 10 Giờ đào tạo cụ thể của huấn luyện viên


GIÁ TRỊ KHÓA HỌC

1. Tăng ảnh hưởng nghề nghiệp của bạn

Với tư cách là nhà lãnh đạo của các tổ chức hoặc doanh nghiệp, chúng ta sẽ có lúc phải đối mặt với các tình huống thuyết trình trước đông đảo người nghe. Năng lực của bạn trong bài thuyết trình sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn được nhìn nhận như một nhà lãnh đạo. Trình bày Thuyết phục giúp bạn trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và sự sẵn sàng để truyền cảm hứng cho nhóm của bạn và tạo sức ảnh hưởng đến các nhóm liên quan trong tổ chức của bạn.


2. Kỹ thuật thuyết phục thành thạo

Bạn sẽ nhận thức sâu hơn và rõ ràng hơn về các phong cách và triết lý thuyết phục của mình. Chúng tôi sử dụng phương pháp 3 chữ A để giúp bạn hiểu sâu hơn về nhận thức của mình. 1) Awareness - Nhận thức - tạo ra nhận thức trong bản thân. 2) Adapt - Thích ứng - tạo ra sự thay đổi trong niềm tin để thích ứng với các tình huống mới, 3) Assess - Đánh giá - đo lường kết quả và trách nhiệm giải trình về tiến độ.

Opened on Sunday, Nov 28, 9AM - 5PM

bottom of page